پروژه مقطع کارشناسی

8302673


8302673 شماره دانشجو
مهرزاد شمس نام و نام خانوادگی استاد راهنما
آشنایی با فناوری استفاده از انرژی موج برای تولید الکتریسیته و شیرین کردن آب عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی