پروژه مقطع کارشناسی

8302553


8302553 شماره دانشجو
مهرزاد شمس نام و نام خانوادگی استاد راهنما
اثر تلفات تشعشی بر روی انتقال حرارت در فین ها ی واقع در یک میدان مغناطیسی عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی