پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی و علم مواد ورودی سال 1383

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
مطالعه فرآیند ها ی همگن سازی و نورد و عوامل موثر بر ساختار و خواص آلیاژهای AILi حمید خرسند 8309424
مطالعه و بررسی عوامل موثر در فرآیند استحکام دهی آلیاژ AILi حمید خرسند 8309404

قبلی 1 2