پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی و علم مواد ورودی سال 1382

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
بررسی پدیده گوشواره ایearing شدن در طی کشش عمیق ورقهای آلمینیومی مهرداد آقایی خفری 8211144
بررسی خواص مکانیکی وزیر ساختاری فولادهای مویبدن دار تف جوشی شده تولید شده از روش پرس گرم مهرداد آقایی خفری 8211084
بررسی رفتار و تغییر شکل گرم سوپر آلیاژ hastelloyx مهرداد آقایی خفری 8211114
تاثیر پارامترهای عملیات حرارتی بر ساختارو خواص فولادهای زنگ نزن 431 AISI و12CR -9Ni - 4mo2cu+ ti + 7 مهرداد آقایی خفری 8211104
رفتار تناوبی فولاد های مویبدن دار تف جوشی شده تولید به روش پرس گرم مهرداد آقایی خفری 8211074
ساخت پودر سیلیکا در مقیاس نانو وتحلیل خصوصیات آن ت ن 8211164
شبیه سازی تغییر شکل گرم فولاد زنگ نزن بر پایه عناصر cr-ni-mo-ou-ti مهرداد آقایی خفری 8211124
طراحی و ساخت کامپوزیتهای مقاوم به شوکهای انفجاری مهرداد آقایی خفری 8211154
ناپایداری فازی در سوپر آلیاژهای پایه نیکل مهرداد آقایی خفری 8211094