پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی و علم مواد ورودی سال 1380

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
بررسی تاثیردرصدعنصرآلیاژی بررفتارحافظه دارآلیاژهای نیکل_تیتانیم ت ن 8009654