پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1393

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آشکار سازی اهداف در تصاویر پلاریمتریک SAR و بررسی امکان تلفیق با تصاویر ابرطیفی به منظور بهبود دقت آشکارسازی -------- -------- 9302784
ارائه بافت آگاه اطلاعات موضوعی به کمک واقعیت افزوده در خدمات مکانی -------- -------- 9305874
ارائه روشی جهت شناسایی رشد شهری با استفاده از شاخص های تغییرات طیفی- مکانی و داده های سنجش از دور -------- -------- 9311224
ارائه یک روش جدید برای محاسبه سرعت وسایل نقلیه با استفاده از تکنیک Region Growing -------- -------- 9309164
ارزیابی توانایی الگوریتم های بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) و کرم شب تاب (FA) در آشکارسازی تغییرات مناطق شهری -------- -------- 9309984
ارزیابی دقت الگوریتم های مختلف تلفیق تصاویر ماهواره ای در شناسایی اکوسیستم های مرجانی خلیج فارس -------- -------- 9311414
ارزیابی کارایی روشهای قطعه بندی اراضی به منظور استفاده در مدلسازی توسعه شهری -------- -------- 9304744
استخراج ساختمان از تصاویر با قدرت تفکیک بالا با استفاده از عوارض موضعی -------- -------- 9311534
استخراج سرشاخه های رودخانه در سطح زیر پیکسل از تصاویر چند طیفی ماهواره ای -------- -------- 9307584
استخراج قواعد همبستگی مکانی میان کاربری های اراضی شهری -------- -------- 9305444

1 2 3 ... 5 بعدی