پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1393

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آشکار سازی اهداف در تصاویر پلاریمتریک SAR و بررسی امکان تلفیق با تصاویر ابرطیفی به منظور بهبود دقت آشکارسازی -------- -------- 9302784
ارائه بافت آگاه اطلاعات موضوعی به کمک واقعیت افزوده در خدمات مکانی -------- -------- 9305874
ارائه روشی جهت شناسایی رشد شهری با استفاده از شاخص های تغییرات طیفی- مکانی و داده های سنجش از دور -------- -------- 9311224
ارائه روشی خودکار به منظور شناسایی تغییرات از داده های سنجش از دوری با تاکید بر خوارزمی های فرا ابتکاری -------- -------- 9327254
ارائه یک روش جدید برای محاسبه سرعت وسایل نقلیه با استفاده از تکنیک Region Growing -------- -------- 9309164
ارزیابی اثر تغییرات کاربری و پوشش زمین بر رواناب سطحی در حوزه آبریز زاینده رود با استفاده از GIS و مدل SWAT -------- -------- 9305704
ارزیابی الگوریتم های توصیه مکان در شبکه های اجتماعی مکان مبنا و توسعه الگوریتم منتخب -------- -------- 9309464
ارزیابی توانایی الگوریتم های بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) و کرم شب تاب (FA) در آشکارسازی تغییرات مناطق شهری -------- -------- 9309984
ارزیابی دقت الگوریتم های مختلف تلفیق تصاویر ماهواره ای در شناسایی اکوسیستم های مرجانی خلیج فارس -------- -------- 9311414
ارزیابی قابلیت مدلهای عددی هواشناسی و مدل توموگرافی در کاهش خطای تروپوسفر مشاهدات تداخل سنجی راداری -------- -------- 9311504

1 2 3 ... 6 بعدی