پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1392

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آشکار سازی لکه های نفتی بر روی آبهای آزاد با استفاده از پارامترهای فیزیکی مستخرج از تصاویر پلاریمتری SAR -------- -------- 9202044
آشکارسازی تغییرات مناطق نیمه شهری در تصاویر ماهواره ای چند زمانه نوری مبتنی بر آنالیز شی گرا و ماشین بردار پشتیبان -------- -------- 9219584
آنالیز تغییرات TEC پیش از وقوع زلزله با استفاده از روش آنالیز آماری شکل -------- -------- 9222264
ارائه رویکردی بر مبنای عامل های کاوشگر به منظور بهنگام رسانی خودکار نقشه های راه OSM -------- -------- 9206334
ارزیابی روشهای مختلف شناسایی آتش سوزی جنگلها با استفاده از تصاویر ماهواره ای مادیس -------- -------- 9200134
ارزیابی کارایی مکانی پایگاه های امداد و نجات هلال احمر با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها -------- -------- 9203794
ارزیابی کیفیت زندگی شهری مبتنی بر پراکندگی جغرافیایی پارامترهای جمعیتی -------- -------- 9202224
استخراج سرعت و جهت باد زمین گرد در جو پایدار با استفاده از تصاویر سنجنده مادیس -------- -------- 9201914
استفاده از الگوریتم های نوین در ناهمبسته سازی ماتریس کووریانس ابهامات شناور برای حل سریع ابهام فاز -------- -------- 9202074
بازسازی مدل سه بعدی ساختمان با استفاده از داده های لایدار و تصاویر نوری به وسیله خوشه بندی چند مقیاسه و برازش خط و صفحه -------- -------- 9204224

1 2 3 ... 7 بعدی