پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1391

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آشکار سازی تغییرات با استفاده از داده های پلاریمتری SAR با بکارگیری آماره های آزمون -------- -------- 9107434
آشکار سازی ساختمان از تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک مکانی بالا با استفاده از عوارض محلی -------- -------- 9109684
آشکارسازی اهداف معدنی عمده با بکارگیری تصاویر ابر طیفی( منطقه مطالعاتی: مشهد) -------- -------- 9121704
آشکارسازی نیمه اتوماتیک ساختمان از تلفیق تصاویر نوری و راداری با تاکید بر بازتابندگی گوشه ای در ساختمانها -------- -------- 9102174
آشکارسازی و ردیابی بازیکنان در ویدیوی مسابقات فوتبال با روشهای احتمالاتی حمید عبادی 9123306
آنالیز تغییر شکل پوسته زمین در ایران با معیار دوران متوسط Novozhilov -------- -------- 9102454
آنالیز طیف های بازتابندگی حاصل از مشاهدات میدانی برای ارقام مختلف گندم و جو ایرانی و ارزیابی پتانسیل این داده ها جهت طبقه بندی تصاویر سنجش از دوری -------- -------- 9101654
آنالیز و ارزیابی پارامترهای مستخرج از تصاویر پلاریمتریک SAR در زاویه فرودهای مختلف در مناطق جنگلی -------- -------- 9108214
ارائه روشی شی گرا در تهیه نقشه تغییرات از مناطق نیمه شهری -------- -------- 9108464
ارائه روشی نوین جهت تناظریابی دقیق و متراکم تصاویر ماهواره ای مبتنی بر عوارض و توصیفگرهای موضعی حمید عبادی 9122686

1 2 3 ... 8 بعدی