پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1390

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
داده کاوی مسیر با توسعه روش خوشه بندیFCM -------- -------- 9001134
آشکارسازی تغییرات در مناطق شهری با استفاده از الگوریتم بهینه یابی کلونی مورچه ها در تصاویر سنجش از دور -------- -------- 9023164
آنالیز حساسیت شبکه GPS شمال تهران به فعالیتهای احتمالی آتشفشان دماوند -------- -------- 9006174
آنالیز خطر لرزه خیزی با مدلسازی همزمان کمیتهای تمایل لغزش و تغییرات تنش کولمب در منطقه ایران -------- -------- 9007604
آنالیز شی گرای داده های لیدار و تصاویر ماهواره ای بزرگ مقیاس جهت شناسایی نیمه اتوماتیک عارضه ساختمان -------- -------- 9005684
ارتقای کیفیت طیفی تصاویر Google Earth با استفاده از طیف بازتابندگی مستخرج از تصاویر Hyperion -------- -------- 9005594
ارزیابی الگو و مدلهای گسترش آتش سوزی جنگل با استفاده از داده های سنجش از دور -------- -------- 9006014
ارزیابی عملکرد تبدیل Curvelet در کاهش نویز Speckle تصاویر SAR -------- -------- 9003684
ارزیابی و توسعه مدلهای ریاضی مبتنی بر درون یابی جهت زمین مرجع سازی تصاویر راداری -------- -------- 9005534
ارزیابی کارایی الگوریتم زنبور عسل در حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه -------- -------- 9004774

1 2 3 ... 8 بعدی