پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1389

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آشکار سازی تغییرات مبتنی بر میدان های تصادفی مارکوف بر روی تصاویر SAR -------- -------- 8904894
آشکار سازی زلزله های تدریجی با استفاده از داده های GPS -------- -------- 8917084
ارائه یک مدل عامل مبنا برای مسیر یابی پویا و هدایت ترافیک شهری -------- -------- 8905254
ارزیابی خسارت وارده به محصول برنج ناشی از خشکسالی با استفاده از سنجش از دور و GIS -------- -------- 8905214
ارزیابی عملکرد مدل های پارامتریک و غیر پارامتریک در باز سازی هندسه اپی پولار تصاویر با هندسه خطی پوش بروم -------- -------- 8904784
ارزیابی و پیاده سازی یک سرویس مکانی بر اساس فناوری رایانش ابری (مطالعه موردی:سرویس مسیر یابی بهینه) -------- -------- 8904904
استخراج عوارض و روابط توپولوژی بر مبنای مجموعه های فازی شهودی (مطالعه موردی:استخراج آلاینده های نفتی) -------- -------- 8904404
استخراج نیمه اتوماتیک راه از تصاویر اپتیک و راداری با حد تفکیک بالا -------- -------- 8906364
استفاده از اطلاعات مجاورت در پس پردازش نتایج طبقه بندی نظارت شده ی تصاویر ماهواره ای با تاکید بر توپولوژی فازی -------- -------- 8904594
استفاده از تلفیق تصاویر نوری و رادار برای طبقه بندی انواع مراتع -------- -------- 8905104

1 2 3 ... 6 بعدی