پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1388

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آشکارسازی و مدلسازی پدیده زمین لغزش به کمک تداخل سنجی راداری -------- -------- 8807254
آنالیز پایداری نقاط شبکه های آشکارسازی جابجایی بر اساس سرشکنی همزمان مشاهدات دو اپک -------- -------- 8806244
آنالیز تغییر شکل میدان ثقل زمین بر اساس زمین لرزه های شدید با استفاده از داده های ثقل سنجی ماهواره ای -------- -------- 8807304
ارائه و پیاده سازی یک روش بهینه فشرده سازی مبتنی بر حفظ داده از دیدگاه سنجش از دور -------- -------- 8806734
ارزیابی پتانسیل فناوری سنجش از دور در شناسایی و تخمین سطحی میزان کانی های صنعتی -------- -------- 8807454
ارزیابی ترکیب طبقه بندی کننده های پیکسلهای مختلط به منظور بهبود تخمین حضور عوارض در سطح پیکسل -------- -------- 8807314
ارزیابی خسارت وارده به محصول برنج ناشی از سرما زدگی با استفاده از سنجش از دور و GIS -------- -------- 8807374
ارزیابی دقت محصولات آلبیدوی مادیس با استفاده از تصاویر استر -------- -------- 8807234
ارزیابی دقت محصولات گسیلمندی سنجنده MODIS و ASTER با استفاده از داده های هوا شناسی و اندازه گیری میدانی -------- -------- 8807164
ارزیابی روشهای بهبود کیفیت هندسی تصاویر بزرگ مقیاس بر اساس تخمین PSF تصویر -------- -------- 8807184

1 2 3 ... 6 بعدی