پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1387

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
ارائه روشی جهت بهبود کیفیت هندسی داده های لیزر اسکنر زمینی -------- -------- 8701314
ارتقا شاخص برف برای مناطق با شیب بین 20 تا 50 درصد برای تصاویر MODIS -------- -------- 8702024
ارزیابی داده های گرادیومتری گوس و مقایسه آن ها با داده های جاذبی زمین -------- -------- 8701644
استفاده از اطلاعات افزوده ی مکانی برای تسهیل خدمات در LBS -------- -------- 8702074
استفاده از سیستم های دانش پایه جهت به هنگام رسانی نقشه های موضوعی با بکارگیری تصاویر ماهواره ای -------- -------- 8706254
استنتاج مکانی در سیستم های اطلاعات مکانی هر جایگاه -------- -------- 8701474
اعتبار سنجی داده های MODIS در رابطه با آلودگی های جوی در مناطق شهری -------- -------- 8701144
امکان سنجی استفاده از مشاهدات اسکنرهای لیزری در آنالیز تغییر شکل های هندسی -------- -------- 8706114
بارخوانی اطلاعات معنایی از داده های مکانی با استفاده از سنجش همانندی بر اساس روابط مکانی -------- -------- 8706264
بررسی ارتباط بین زمین لرزه های بزرگ و تغییرات دانسیته الکترونی به کمک GPS -------- -------- 8701684

1 2 3 ... 6 بعدی