پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1386

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آنالیز اندازه گیری های گرادیان جاذبی ماهواره های GRACE برای تعیین میدان ثقل زمینی -------- -------- 8601364
آنالیز نویز سری های زمانی حاصل از مشاهدات ایستگاه های دائمی GPS در ایران -------- -------- 8601334
ارائه سیستمی فازی جهت استخراج اتوماتیک شبکه راه ها در تصاویر ماهواره ای بر اساس توسعه روش های خوشه بندی در فضای تصویر -------- -------- 8601764
ارزیابی شریان های حیاتی (راه ها) پس از وقوع زلزله با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی -------- -------- 8601754
ارزیابی مدل های تصمیم گیری چند معیاری برای حل مسائل مکانی راه -------- -------- 8601484
استفاده از تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی به منظور پی جویی ذخایر معدنی فلزی -------- -------- 8601434
امکان سنجی ارزیابی نسبی تنش آبی گیاه با استفاده از تصاویر ابرطیفی -------- -------- 8601634
امکان سنجی در تعریف روشی نوین در طبقه بندی گیاهان با استفاده توام از خواص طیفی (تصاویر هایپریون ) و شبکه عصبی -------- -------- 8601304
بررسی قابلیت شبکهGPS نرخ بالای بین المللی در آشکار سازی زلزله های بزرگ -------- -------- 8601664
بهبود مدار ماهواره های ژئودزی نزدیک (LEO) با استفاده از تکنیک کالمن فیلتر -------- -------- 8601014

1 2 3 ... 4 بعدی