پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1385

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آشکار سازی تغییرات مکانی یخچال طبیعی علم چال با استفاده از تصاویر ماهواره ای مسعود ورشوساز 8505644
آشکار سازی و کاهش اثر خطای چند گانگی مسیر از مشاهدات GPS بر مبنای تبدیل موجک مهدی نجفی علمداری 8503784
آنالیز درایه ای داده های پلاریمتری SAR در تفکیک پذیری پوشش های مختلف زمین مسعود ورشوساز 8500934
ارائه روشی نوین در پیاده سازی سرویسهای مکانی بر مبنای SOA به منظور ارتقای روال کاری علی اصغر آل شیخ 8512726
ارزیابی حرکت های ارتفاعی تکتونیکی در ایران با آنالیز مشاهدات دائمی موقعیت ژئودزی در ایستگاه های GPS مهدی نجفی علمداری 8503524
ارزیابی نگرش دینامیک در تجزیه و تحلیل تغییر شکل سازه های مهندسی مهدی نجفی علمداری 8504874
ارزیابی و بهبود روش های وزن دهی در مکان یابی مجید همراه 8506174
ارزیابیs.norm وt.norm فازی جهت شبیه سازی روابط توپولوژیک در محیط GIS مجید همراه 8505684
استخراج پیکسل های خالص مواد معدنی با استفاده از روش های هندسی و آماری در تصاویر فرا طیفی به منظور طبقه بندی تصویر مسعود ورشوساز 8501874
استخراج نیمه اتوماتیک ساختمان از تصاویر با حد تشخیص بالا و داده های لیدارLidar مسعود ورشوساز 8500134

1 2 3 ... 5 بعدی