پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1384

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آنالیز دو بعدی تغییر شکل شبکه ژئودینامیک ایران به روش رباستنس آنالیز مهدی نجفی علمداری 8405074
آنالیز دو بعدی تغییر شکلهای سطحی پوسته زمین در ایران با استفاده از اندازه گیری های فاز وکد سیستم تعیین موقعیت جهانی (روش ایزو پارامتریک) مهدی نجفی علمداری 8402594
ارائه الگوریتم مناسب جهت تعیین مناطق با پتانسیل شروع مالاریا با استفاده از تصاویر ماهواره ای مسعود ورشوساز 8405464
ارائه الگوریتم مناسب جهت طبقه بندی پیکسلهای Mixed به روش نظارت نشده در تصاویر فرا طیفی مسعود ورشوساز 8405374
ارائه متدی جهت استفاده از استخراج ویژگی و ترکیب طبقه بندی کننده ها برای طبقه بندی داده های فرا طیفی مسعود ورشوساز 8400434
ارائه متدی جهت تشخیص ساختمانها در مناطق شهری با استفاده از داده های لیدار مسعود ورشوساز 8405354
ارائه مدلی جهت تولید مدل سه بعدی واقعی از توپوگرافی سطح زمین (DTM) از داده های لیدار مناطق Bare land مسعود ورشوساز 8401934
ارائه مدلی نوین و چند بعدی مبتنی برGIS برای فعالیت های گروه های بشری علی اصغر آل شیخ 8412606
ارتقائ شاخصNDVI برای پیش بینی خشکسالی با استفاده از تصاویرMODIS و ASTER مسعود ورشوساز 8402224
استخراج خودکار اجزا خالص و جداسازی در تصاویر ابرطیفی محمدرضا مباشری 8412596

1 2 3 ... 5 بعدی