پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1383

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
کاربرد GIS در مهندسی حمل و نقل با تاکید بر مکان یابی پارکینگ های عمومی در کلان شهر (مطالعه موردی شهر شیراز) مسعود ورشوساز 8306364

قبلی 1 ... 3 4 5