پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1383

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
تعیین نرخ و مدلسازی فرو نشست زمین تحت تاثیر استخراج آبهای زیر زمینی با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری محمدجواد ولدان زوج 8309866
تعیین وزن صحیح مشاهدات در سرشکنی شبکه های ژئودزی مهدی نجفی علمداری 8306334
تلفیق سیستم های اطلاعات جغرافیایی و الگوریتم های هوشمند پردازش تصویر با استفاده از تصاویر بزرگ مقیاس فضایی جهت کمک به مدیریت بحران مسعود ورشوساز 8308304
تلفیق سیستم های فتو گرامتری و سیستم های مبتنی بر CAD با استفاده از یک رابط شی گرا به منظور تولید اطلاعات ساختار یافته برای GIS با تاکید بر عوارض مسطحاتی مسعود ورشوساز 8306354
تلفیق مستقیم سیستم های فتوگرامتری وGIS با تاکید بر ساختاردهی هوشمند داده های مکانی همزمان با عملیات رقومی سازی عوارض با استفاده از سیستم های خبره حمید عبادی 8309836
توزیع مکانی بهینه نقاط کنترل در شبکه های GPS با هدف مطالعه و شناخت حرکات گسل مهدی نجفی علمداری 8306294
توسعه SDI جهت پشتیبانی Application Mobile GIS برای مدیریت حوادث همراه با اجرای یک نمونه آزمایشی مجید همراه 8308384
توسعه روشهای تصمیم گیری چند معیاره مکانی برای تعیین کاربری و پوشش مطلوب سرزمین محمدسعدی مسگری سقزلو 8309896
توسعه سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مکانی - زمانی برای مدیریت آلودگی آب عباس علیمحمدی سراب 8309676
توسعه مدل مفهومی SDI بخشی وزارت نیرو همراه با ایجاد یک سرویس نمونه clearing house سازمانی مجید همراه 8308374

قبلی 1 2 3 4 5 بعدی