پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1383

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
استفاده ازMCPM فازی جهت کنترل یک عامل با توجه به روابط توپولوژیک در یکGIS استنتاجگر محمدسعدی مسگری سقزلو 8309886
انتقال فروسوی آنامولی بوگه کامل در فضای بدون توپوگرافی برای تعیین دقیق ژئوئید مهدی نجفی علمداری 8309816
بررسی امکان تفکیک محصولات کشاورزی با استفاده از داده های سنجش از دور مسعود ورشوساز 8308294
بررسی کمی حرکات تکنوتیکی گسلهای زمین شناسی با آنالیز اندازه گیری های دقیق زمینی شتاب ثقل و بکار گیری میدان ژئوپتانسیل ماهواره ای ژئودزی گریس و گوس مهدی نجفی علمداری 8306304
بررسی کنترل کیفیت تجهیزات صنعتی به روش فتوگرامتری برد کوتاه مسعود ورشوساز 8306384
پیش بینی سرعت وسایل نقلیه در خیابانهای شهری با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی مسعود ورشوساز 8306394
تحقیقی در مدل های ریاضی اخیرحرکت گسل و تغییر شکل سطحی حاصل آن مهدی نجفی علمداری 8306324
تحلیل مکانی مناسب جهت احداث سد با استفاده از GIS مجید همراه 8308404
تعیین توپوگرافی سطح دریا در خلیج فارس و دریای عمان با تلفیق دتاهای آلتیمتری ERSI,T/P و با استفاده از مدل جزر و مدی محلی بدست آمده از دتاهای آلتیمتری مهدی نجفی علمداری 8306314
تعیین نرخ جابجایی گسلها با استفاده از INSAR مسعود ورشوساز 8308284

قبلی 1 2 3 ... 5 بعدی