پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1383

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آنالیز تغییر شکل زمین بر پایه مشاهدات GPS وتصاویر راداری INSAR مهدی نجفی علمداری 8306264
آنالیز جدا سازی و تشخیص آنامولی برای تعیین اهداف در تصاویر فرا طیفی مسعود ورشوساز 8308264
ارزیابی سرویس های خدماتی مکان مبنا(LBS) وتوسعه قابلیت های GIS آن مجید همراه 8308424
ارزیابی و توسعه توابع GIS بر روی اینترنت مجید همراه 8308394
استخراج اتوماتیک راههای اصلی از تصاویر ماهواره ای رنگی بزرگ مقیاس با استفاده از منطق فازی و توابع مورفولوژی محمدجواد ولدان زوج 8309876
استخراج اتوماتیک عارضه راه از تصاویر بزرگ مقیاس فضایی با ترکیب اطلاعات طیفی و بافت تصویر در الگوریتم شبکه های عصبی محمدجواد ولدان زوج 8309826
استخراج اطلاعات از یک پیکسل به روش unmixing مسعود ورشوساز 8308314
استخراج راه بصورت نیمه اتوماتیک از تصاویر ماهواره ای با رزولوشن های مختلف مسعود ورشوساز 8308274
استفاده از استخراجگر مسعود ورشوساز 8308324
استفاده از میدان ژئو پتانسیل ماهواره های گریس و گوس برای تعیین تغییرات سطح آبهای منطقه ای در ایران و مقایسه آن با اندازه گیری های زمینی مهدی نجفی علمداری 8306274

1 2 3 ... 5 بعدی