پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1382

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آشکارسازی مهدی نجفی علمداری 8208554
آنالیز تغییر شکل زمین بر اساس داده های ایستگاه های دائمی GPS در ایران مهدی نجفی علمداری 8211454
آنالیز داده های پیوسته تایه گیج وGPS برای تعیین سطح متوسط دریا مهدی نجفی علمداری 8208524
ارائه الگوریتمی جهت بهبود دقت مثلث بندی دلونی مسعود ورشوساز 8208574
ارزیابی جایگاه فتوگرامتری برد کوتاه در اندازه گیری سازه های عمرانی بزرگ مسعود ورشوساز 8211464
ارزیابی و توسعه قابلیت های پایگاه اطلاعات مکان- زمانمند برای اشیای متحرک ت ن 8210124
استخراج اطلاعات مسعود ورشوساز 8208564
انتخاب مسعود ورشوساز 8210054
بررسی تحلیلی مجید همراه 8210164
بررسی نقش مسعود ورشوساز 8210104

1 2 بعدی