پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1381

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آنالیز تصاویر ابر طیفی به منظور استخراج اطلاعات با روش Projection Pursuit ت ن 8108244
ارزیابی و تحلیل روشهای تناظریابی تصاویر غیر متریک در فتوگرامتری برد کوتاه و توسعه یک روش بهبود یافته ت ن 8107234
تدوین و ارائه استاندارد ملی اطلاعات مکان مرجع و توسعه نرم افزارهای مربوطه ت ن 8108254
تعیین مناسب ترین مدل ریاضی تصحیح خطای انکسار برای مشاهدات ترازیابی دقیق ت ن 8107174
تلفیق سیستمهای فتوگرامتری و سیستمهای CAD- Based با تاکید بر ایجاد ارتباط منطقی میان عوارض به صورت آنی ت ن 8107224
تهیه نقشه ت ن 8108224
طراحی و اجرای متادیتای سنسور در یک سیستم مکان مرجع تحت شبکه اینترنت ت ن 8108284
طراحی و اجرای منبع داده های مکان مرجع در اینترنت به کمک تکنولوژی XML ت ن 8108294