پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1380

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آشکارسازی تغییرات تراکم و مساحت جنگل با استفاده از فن آوری سنجش از دور ت ن 8008534
آنالیز پایداری نقاط کنترل در شبکه های آشکارسازی تغییر شکل بر اساس نگرش روباست ت ن 8007584
ارتقای تعامل جوامع اطلاعات جغرافیایی با زیر ساختار داده های مکانی از طریق حذف تفاوتهای مفهومی محمدسعدی مسگری سقزلو 8009756
ارزیابی امکان بکارگیری تصاویرIRS 1D درتهیه نقشه های یک بیست وپنج هزارم ت ن 8007644
بررسی روشهای ارزیابی دقت طبقه بندی تصاویر ماهواره ای ت ن 8007664
بررسی سیمای یخچال علم چال با استفاده از فناوری سنجش از دور ماهواره ای و GPS ت ن 8008544
بکارگیری تکنولوژی سنجش از دور به منظور پایش خطوط ساحلی ت ن 8008554
تجزیه و تحلیل ویژگیهای طیفی و فضایی آتش و اهداف زمینه برای شناسائی و تفکیک در داده های سنجش از دور محمدجواد ولدان زوج 8009906
تشخیص راه از تصاویر بزرگ مقیاس فضایی به کمک الگوریتم های شبکه های عصبی ت ن 8007654
چند سیستم تصویری در GIS علی اصغر آل شیخ 8009926

1 2 بعدی