پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1379

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
ارزیابی و تجزیه پیکسل های مختلط در تصاویر ماهواره ای فراطیفی به منظور بهبود دقت در نتایج طبقه بندی ت ن 7908244
استخراج ویژگی به منظور طبقه بندی تصاویر فرا طیفی محمدجواد ولدان زوج 7910066
امکان سنجی استفاده از تصاویر ماهواره ای برای تفکیک و طبقه بندی نهشته های کواترنری در منطقه 3 اصفهان ت ن 7908254
بررسی رفتار خطاهای سیستماتیک در ترازیابی رقومی دقیق ت ن 7908214
بررسی نقش تنسور دوران به عنوان یک معیار تغییر شکل در پدیده های ژئودینامیکی ایران ت ن 7908204
بررسی و برآورد روند تخریب جنگلها با استفاده از GIS و سنجش از دور ت ن 7909504
تعیین توصیفگرهای بهینه جهت استخراج اتوماتیک راهها در مناطق شهری با استفاده از داده های لیدار و تصاویر نوری محمدجواد ولدان زوج 7910086
تعیین دقیق ژئوئید در ایران بر مبنای مدل پخش چگالی کراست حاصل از میدان ثقل بیرونی زمین مهدی نجفی علمداری 7910056
طراحی و اجرای یک ساختار توپولوژی گسترش یافته در سیستم های اطلاعات جغرافیایی ت ن 7909484
طراحی و اجرای یک سیستم دانش پایه برای تفسیر تصاویر ماهواره ای ت ن 7909444

1 2 بعدی