پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1378

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آنالیز مدل پایه تصاویر ماهواره ای(مطالعه موردی اراضی کشاورزی) ت ن 7808284
ارزیابی اراضی به منظور مکان یابی عرصه های مستعد اجرای عملیات پخش سیلاب در محیط GIS ت ن 7809894
بدست آوردن مدل ارزش(Cost Model) شبکه راههای ایران در محیط سیستم اطلاعات مکانی ت ن 7809904
برآورد کیفی و کمی فرسایش و رسوب حوضه آبخیز رودخانه چیخواب با استفاده از GIS ت ن 7809864
بررسی اثرات خشکسالی بر پوشش گیاهی ایران طی دهه 90 میلادی با استفاده از تصاویر ماهواره NOAA ت ن 7808294
بررسی پیشرفتهای سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت منابع آب و مشارکت در مدیریت بهینه سازی دائمی داده و بهبود تکنیک در مدیریت سیستمها ت ن 7809874
بررسی قابلیتهای فتوگرامتری برد کوتاه در زمینه کاربردهای صنعتی ت ن 7808274
پهنه بندی سیلاب رودخانه قره سو با استفاده از GIS در محدوده شهر کرمانشاه ت ن 7809964
تدوین دستورالعمل اجرایی در مطالعات تحلیل نیاز کاربران و امکان سنجی در اجرای یک GIS ت ن 7810004
تلفیق تصاویر نوری و راداری جهت تولید نقشه های پوشش اراضی دقیق ت ن 7808264

1 2 بعدی