پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1377

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
استخراج نیمه خودکار عوارض خطی از تصاویر ماهواره ای ت ن 7707484