پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1376

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
نمایش هندسی یک ساختمان برای یک سیستم اطلاعاتی سه بعدی(3D GIS) ت ن 7607434
کاربرد فتوگرامتری در ترسیم و بازسازی آثار باستانی ت ن 7607404