پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1394

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
شناسائی تاثیر هویت برند بر وفاداری و ارزش ویژه برند در نظام بانکی ناصر صفایی 9409624