پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1392

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
ارائه چارچوبی برای ارزش ایجاد شده از طریق رسانه های اجتماعی در کسب و کارها سمیه علیزاده 9207884
ارائه روشی برای کشف جوامع همپوشان در شبکه های پویا سمیه علیزاده 9205464
ارائه مدل زنجیره تامین یکپارچه استوار در حوزه خدمات پس از فروش نیروگاههای حرارتی عبدالله آقایی 9219364
ارائه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با در نظر گرفتن تغییر رژیم نوسان در بازار سرمایه ایران احمد اصل حداد 9201904
ارائه مدلی برای پرداخت موبایلی مبتنی بر فناوری NFC در ایران سمیه علیزاده 9201074
ارائه مدلی برای تعیین میزان تاثیر تغییرات قیمت بنزین بر چند شاخص اقتصادی احمد اصل حداد 9218664
ارائه مدلی برای طراحی استوار و همزمان پارامترهای وابسته محصول عبدالله آقایی 9204764
ارائه مدلی جهت حفظ محرمانگی در پردازش داده های کلان سمیه علیزاده 9200484
ارائه مدلی در مسئله مکانیابی تسهیلات رقابتی با هدف کمینه سازی دوره بازگشت سرمایه عبدالله آقایی 9200394
ارائه مدلی مناسب برای انتخاب سیستم های پارکینگ در ساختمان های تجاری با قابلیت دسترسی از دو وجه مجتبی صالحی 9200504

1 2 3 ... 5 بعدی