پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1390

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
اثر شکست های تعاملی در پیش بینی قابلیت اطمینان -ارائه یک مدل تحلیلی مصطفی ستاک 9009044
ارئه مدلی برای بهینه سازیزنجیره تامین چند سطحی درشرائط عدم قاطعیت و وجود چندین هدف د ر هر سطح مصطفی ستاک 9001974
ارائه برآورد بیز برای زمان واندازه تغیییر در نمودارها یکنترل تعدیل ریسک شده در فاز مصطفی ستاک 9006684
ارائه چهارچوبی برای استخراج اطلاعات از مشتریان به منظور بکارگیری در توسعه محصول منیره حسینی 9008154
ارائه چهارچوبی برای مدیریت دانش در صنعت نفت محمدجعفر تارخ 9003854
ارائه روش سیستماتیک برای منظورنمودن ژویائی در نیازمندیهای مشتریان در گسترش عملکردکیفیت با استفاده از تصمیم گیری گروهی مصطفی ستاک 9006494
ارائه مدل برای طراحی شبکه نقاطمحوری با در نظرگرفتن تصمیم گیری روی ظرفیت ها مصطفی ستاک 9003714
ارائه مدل برای مسئله مکان یابی- مسیریابی چند انباری با در نظر گرفتن مسیر بین انبارها مصطفی ستاک 9002474
ارائه مدل برای مساله مکان یابی - مسیر یابی با برداشت و تحویل برش یافته همزمان مصطفی ستاک 9005984
ارائه مدل برنامه ریزی یکپارچه تولید - توزیع چندهدفه زنجیره تامین با قطعات معیوب در شرایط فازی مصطفی ستاک 9000334

1 2 3 ... 11 بعدی