پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1389

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آینده پژوهی: بررسی راهکارها از دید مهندسی صنایع عماد روغنیان 8909923
ارائه الگوریتمی مبتنی بر روشهای فرا ابتکاری برای مساله جذب زمینی تاخیرات پرواز در مدیریت جریان ترافیک هوایی -------- -------- 8906664
ارائه الگوریتمی مبتنی بر یادگیری برای مساله حراج دو طرفه پیوسته سمیه علیزاده 8907344
ارائه چارچوبی در کالبد شکافی دیجتال به منظور کاهش و پیگیری جرائم مجازی منیره حسینی 8907024
ارائه چهارچوب جهت انتخاب روش توسعه ی بیرونی -------- -------- 8907014
ارائه چهارچوبی جهت انتخاب روش مناسب توسعه سازمان -------- -------- 8906674
ارائه روش برای مساله موازنه زمان-هزینه-کیفیت پروژه -------- -------- 8907334
ارائه روش حل برای مساله تخصیص مازاد سیستم های K از n -------- -------- 8907224
ارائه روشی برای بازنگری سبد سرمایه گذاری امیرعباس نجفی 8917444
ارائه روشی برای پیش بینی بیماری قلبی با استفاده از داده کاوی(مطالعه موردی بیماران بیمارستان شهید مدنی) سمیه علیزاده 8906464

1 2 3 ... 9 بعدی