پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1386

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
: بررسی ساختار هزینه در فضای عدم قطعیت برای پروژه های ملی مصطفی عابدزاده کلهرودی 8604694
آشنایی با مبانی مدیریت عملکرد در سازمان عبدالله آقایی 8612003
ارائه الگوی ارزیابی و سنجش رضایت مشتریان در بازارهای صنعتی شهریار محمدی 8605374
ارائه مدل تحلیلی برای بازارهای الکترونیکی B2B شهریار محمدی 8604404
ارائه مدلی کارا و امن برای بازاریابی بوسیله تلفن همراه شهریار محمدی 8604734
ارائه یک مدل جامع برای برگزاری مناقصات الکترونیکی در سطح ملی شهریار محمدی 8605044
ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین با رویکرد تقاضای خرده فروشان رسول شفایی 8611513
ارزیابی وانتخاب تامین کننده در محیط بنگاههای خدماتی توسعه تجارت با استفاده از الگوریتم طبقه بندی ومنطق فازی عبدالله آقایی 8611933
الگوبرداری با رویکرد 6 سیگمادر ارتقای عملکرد سازمان عبدالله آقایی 8611833
الویت بندی پروژه های بهبود سازمانی عبدالله آقایی 8611943

1 2 3 ... 7 بعدی