پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1385

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
------------------- حمید شهریاری 8511603
آینده پزوهی تکنیکها و روشها حمید شهریاری 8511593
ارائه روشی نو در طراحی و نمودارهای انحراف در فرآیندهای چند مرحله‌ای فرید خوش الحان 8500274
ارائه ساختاری جهت موازنه زمان- هزینه بر اساس شاخصهای تعریف شده در شبکه های احتمالی کنترل پروژه فرید خوش الحان 8512004
ارائه مدلی دینامیکی برای شاخص های اثرگذاربر سازمان یادگیرنده حمید شهریاری 8506613
ارایه روشی نوین در برنامه‌ریزی پروژه‌ها در حالت چند پروژه‌ای و با محدودیت منابع فرید خوش الحان 8505594
ارزیابی عملکرد دانشگاه با استفاده از روش کارت امتیاز متوازن فرید خوش الحان 8501344
ارزیابی عملکرد زنجیره تامین حمید شهریاری 8506773
ارزیابی عوامل کلیدی پذیرش تبلیغات آنلاین در ایران محمدجعفر تارخ 8502374
ارزیابی و مدل سازی ریسک در پروژه حمید شهریاری 8507443

1 2 3 ... 6 بعدی