پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1384

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
ارائه الگوریتم تکامل دیفرانسیل برای برنامه ریزی تولید ادغامی احمدرضا تحسیری 8405054
ارائه الگوریتمی برای طراحی بهینه سیستم های تولید در فضای احمدرضا تحسیری 8405034
ارائه چارچوبی برای ارائه ای. آر. پی محمدجعفر تارخ 8406933
ارائه چارچوبی به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور احمدرضا تحسیری 8405294
ارائه راهکارهای موسسه آموزش عالی با استفاده از نگرش مهندسی سیستم در حل مسئله احمدرضا تحسیری 8411934
ارائه مدل ارزیابی آمادگی سازمانی برای اجرای موفق مدیریت دانش محمدجعفر تارخ 8413414
ارائه مدل مناسب کسب و کار الکترونیکی برای سازمان‌های کوچک و متوسط ایران محمدجعفر تارخ 8413284
ارائه مدلی برای همراستایی فناوری اطلاعات در سازمان‌ها محمدجعفر تارخ 8413424
ارائه یک چارچوب کلی برای ژیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها محمدجعفر تارخ 8407383
ارائه یک متدولوژی برای تجمیع کاربردهای سازمانی با سبک معماری سرویس گرا محمدجعفر تارخ 8413484

1 2 3 ... 7 بعدی