پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1383

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
ارائه مدل اعمال امنیت محمدجعفر تارخ 8309764
ارزیابی و مدیریت ریسک احمد اصل حداد 8308694
بررسی احمد اصل حداد 8308724
بررسی تاثیر بانکداری الکترونیکی محمدجعفر تارخ 8309744
برسی مدلهای کسب وکار محمدجعفر تارخ 8308794
برسی میزان ریسک کارتهای اعتباری محمدجعفر تارخ 8309754
به کار گیری مدیریت دانش محمدجعفر تارخ 8308814
تدوین دستورالعمل اجرائی برای ایجاد شکست کارها در مدیریت پروژه ها احمد اصل حداد 8308734
تدوین متدولوژی نوین مدیریت روابط مشتریان محمدجعفر تارخ 8308784
تشخیص عامل خروج از کنترل فرآیند چند متغیره به روش تجزیه و تحلیل فاکتور تمایز احمد اصل حداد 8308714

1 2 بعدی