پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1382

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
اثرات تحریم امریکا بر صنعت نفت و گاز ایران احمدرضا تحسیری 8204733
مفاهیم مهندسی همزمان وطراحی مدلی برای رابطه آن بافن آوری اطلاعات رسول شفایی 8210514