پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1380

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
پروژه احمد اصل حداد 8006623