پروژه های دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1394

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
پیچیدگی مساله همومورفیسم گراف های علامت دار و گراف های یال رنگی -------- -------- 9402964
دسته معادلات دیفرانسیل معمولی که جواب حاصل از آنها متعامد است . -------- -------- 9407854
رنگ امیزیپویا گراف ها -------- -------- 9410874
نقاط ثابت تقریبی نگاشت های p- غبر انبساطی چند مقداری در فضاهای تابعی مدولار -------- -------- 9407754