پروژه های دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1394

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
استنباط بر روی مدل های داده ی پنل تک عاملی و دو عاملی -------- -------- 9404954
انتخاب مدل غیر آشیانی در مدل های رگرسیونی با خطای سری زمانی نامنفی -------- -------- 9413354
برخی روش های عددی حل معادلات شرودینگر غیر خطی تصادفی -------- -------- 9408274
بهینه سازی برخی الگوریتم های رایج هندسه جبری محاسباتی -------- -------- 9429374
پیچیدگی مساله همومورفیسم گراف های علامت دار و گراف های یال رنگی -------- -------- 9402964
دسته معادلات دیفرانسیل معمولی که جواب حاصل از آنها متعامد است . -------- -------- 9407854
رنگ امیزیپویا گراف ها -------- -------- 9410874
منیفلدهای کو- کلهربا یک ویژگی تقارنی خاص -------- -------- 9403224
نرم های چند سانی -------- -------- 9428964
نقاط ثابت تقریبی نگاشت های p- غبر انبساطی چند مقداری در فضاهای تابعی مدولار -------- -------- 9407754

1 2 بعدی