پروژه های دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1394

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
استنباط بر روی مدل های داده ی پنل تک عاملی و دو عاملی -------- -------- 9404954
اعداد و مجموعه های مکان یاب متناظر با گراف حلقه های جابجایی -------- -------- 9410054
اعداد و کدهای مکان یاب گراف مقسوم علیه صفر متناظر با حلقه های جابجایی -------- -------- 9406794
انتخاب مدل غیر آشیانی در مدل های رگرسیونی با خطای سری زمانی نامنفی -------- -------- 9413354
ایزو مترهای 2- موضعی روی فضا های با ناخ توابع لیپ شیتس -------- -------- 9408114
برخی از نتایج میدانهای هم دایره ای با کاربردهای آنها در ریچی سولیتون -------- -------- 9413214
برخی روش های عددی برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم منفرد غیر خطی -------- -------- 9405664
برخی روش های عددی حل معادلات شرودینگر غیر خطی تصادفی -------- -------- 9408274
بررسی و تحلیل پایداری در معادلات انتگرال ولترا -------- -------- 9411464
به کار گیری روش هوشمندانه شکار دلفین ها برای یک مدل تصادفی دو هدفه از حمل و نقل ، مکان یابی وتخصیص موادخطرزا -------- -------- 9401134

1 2 3 ... 4 بعدی