پروژه های دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1394

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
استنباط بر روی مدل های داده ی پنل تک عاملی و دو عاملی -------- -------- 9404954
انتخاب مدل غیر آشیانی در مدل های رگرسیونی با خطای سری زمانی نامنفی -------- -------- 9413354
ایزو مترهای 2- موضعی روی فضا های با ناخ توابع لیپ شیتس -------- -------- 9408114
برخی روش های عددی حل معادلات شرودینگر غیر خطی تصادفی -------- -------- 9408274
به کار گیری روش هوشمندانه شکار دلفین ها برای یک مدل تصادفی دو هدفه از حمل و نقل ، مکان یابی وتخصیص موادخطرزا -------- -------- 9401134
بهینه سازی برخی الگوریتم های رایج هندسه جبری محاسباتی -------- -------- 9429374
پیچیدگی مساله همومورفیسم گراف های علامت دار و گراف های یال رنگی -------- -------- 9402964
تجزیه و تحلیل چند جمله ای مشخصه نمایش ماتریسی گرافها -------- -------- 9404594
تحلیل عددی یک روش چند گامی هم محلی برای معادلات انتگرال دیفرانسیل ولترا در بازه های گسترده -------- -------- 9409334
چند سانی های L1- نشاندنی -------- -------- 9403694

1 2 3 بعدی