پروژه های دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1393

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آمارهای ترتیبی حاصل از متغیرهای مستقل و غیر هم توزیع و کاربردهای آن -------- -------- 9309274
انتگرال گیری عددی گاوس- رادو و کاربردها -------- -------- 9324554
بررسی نکاتی روی زیرمدول های نیمه اول ضعیف و اول ضعیف -------- -------- 9305124
بررسی نکاتی روی مدول های F - ضعیف -------- -------- 9302434
پیرامون الگوریتم تندترین کاهش برای حل توابع درجه دوم -------- -------- 9324534
تجزیه و تحلیل ماتریس مجاورت و همسایگی همراه با گراف مقسوم علیه صفر حلقه جابجایی متناهی -------- -------- 9307504
تحلیل شاخص های افزایش مرتبه همگرایی در حل دستگاه معادلات غیر خطی -------- -------- 9303034
تحلیل عددی معادلات جبری - انتگرال با استفاده از روش های هم محلی بی اسپلاین و منظم سازی تکراری -------- -------- 9311444
تعمیم توزیع t-student و فیشر F و کاربردهای آن در نظریه نمونه گیری -------- -------- 9308604
تعمیم سری های زمانی کسری و کاربردهای آن -------- -------- 9309974

1 2 3 ... 5 بعدی