پروژه های دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1391

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
ارائه یک روش ترکیبی تکراری بر مبنای روش DQ برای کلاسی از معادلات انتگرال دیفرانسیل ولترا -------- -------- 9100914
ارتباط نتهای موسیقی و ریاضی فرزانه رمضانی بناب 9114423
اصل برتراند ملیحه حسینی 9116543
الگوریتم های تجزیه یک واریته به مولفه های تحویل نا پذیر -------- -------- 9109284
برخی از قضایای نقطه ثابت در فضاهای فرامتریک -------- -------- 9101464
برخی روش های عددی برای حل مسائل دیفرانسیل کسری نفوذ در فضای دو بعدی -------- -------- 9100094
برخی روش های عددی حل معادلات سهموی حاکم برانتشار امواج الکترو مغناطیس -------- -------- 9105634
برخی قضایای نقطه ثابت در فضاهای متریک مجهز به یک گراف -------- -------- 9108334
برخی قضایای همگرایی بر حسب نقطه مجاورت و نقاط ثابت مشترک برای نگاشت های ناگسترشی در فضاهای کت 0 ملیحه حسینی 9124503
برخی نتایج نقطه ثابت کلاس آر-توابع فرزانه رمضانی بناب 9113933

1 2 3 ... 7 بعدی