پروژه های دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1390

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آزاد سازی نیمه معین برای مساله رنگ آمیزی گراف -------- -------- 9004884
انحنای کره و چنبره و فضای تصویری فرشته ملک 9022533
انواع عدد رنگی گرافها فرشته ملک 9013383
برخی مسایل فیزیکی شامل معادلات دیفرانسیل جزیی فرشته ملک 9012303
بررسی تاریخ ریاضی در ایران فرشته ملک 9011803
بررسی چند جمله ای های تحویل ناپذیر روی میدان های هنسلین -------- -------- 9003424
بررسی درونیابی بیرخوف و کاربردهای آن فرشته ملک 9015003
بررسی درونیابی هرمیت و کاربردهای آن فرشته ملک 9013713
بررسی روش های حل عددی سریع معادلات انتگرال نوع دوم فردهولم دو بعدی -------- -------- 9004054
به روز رسانی تجزیه ال یو از پایه های سیمپلکس ال پی فرشته ملک 9014233

1 2 3 ... 8 بعدی