پروژه های دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1389

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آنالیز عددی انتقال تبخیر قطره کوچک سوخت با ویژگی متغیر علی رضا مقدم فر 8914073
اعداد فیبونانچی گاوسی تعمیم یافته علی رضا مقدم فر 8911503
الگوریتم نقطه درونی پیشگو - اصلاحگر ناشدنی برای مساله برنامه ریزی مخروط درجه دوم محمدرضا پیغامی 8905604
الگوریتم های ناحیه اعتماد برای حل دستگاه معادلات و نا معادلات غیرخطی محمدرضا پیغامی 8918306
انتگرال گیری عددی با استفاده از مشتقات تابع محمد مسجد جامعی 8917204
بد وضعی مسائل سهموی معکوس و برخی روشهای عددی پایدار در حل آن ها علی ذاکری 8906024
برخی از قضایای نقطه ثابت در فضاهای جی متریک علی رضا مقدم فر 8912543
برخی روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل انتگرالی عظیم امین عطایی 8906124
برخی روشهای عددی برای حل معادلات تاخیری پنتوگراف محمود هادی زاده یزدی 8906214
برخی قضایای نقطه ثابت در *C- جبرها و جبر های باناخ کوروش نوروزی 8900024

1 2 3 ... 8 بعدی