پروژه های دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1388

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
C- جبرها در آنالیز عددی کوروش نوروزی 8804494
C- جبرهای آمورفیک و کاربردهای آن در اسکیم های شرکت پذیر امیر رهنمای برقی 8803944
OD- سرشت نمایی گروههای متناهی علی رضا مقدم فر 8810096
آزاد سازی های نیمه معین و هم مثبت برای مساله تخصیص درجه دوم محمدرضا پیغامی 8803744
آزمونهای فرض در مدلهای مخاطره های رقابتی سیدمقتدی هاشمی پرست 8804034
ارتباط بین اسکیم هایس شرکت پذیر و اشیا ترکیباتی امیر رهنمای برقی 8809216
استفاده از توابع اصلی چبیشف برای یافتن جواب مساله معکوس معادله مشتقات جزئی سهموی عظیم امین عطایی 8803404
اعداد فیبونانچی و لوکاس به عنوان دترمینان ماتریس های سه قطری سیدمقتدی هاشمی پرست 8814033
اعداد گرمی علی ذاکری 8809433
اعداد گوسی علی ذاکری 8809653

1 2 3 ... 12 بعدی