پروژه های دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1387

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
OD- سرشت نمایی k4 - گروههای ساده علی رضا مقدم فر 8705034
OD-سرشت نمایی برخی گروههای تقریبا ساده ی متناهی. علی رضا مقدم فر 8704624
آشنایی با سیستمهای دینامیکی و اشوبها امیر رهنمای برقی 8701293
احتمال فازی -------- -------- 8705224
ارتباط مدلها در هندسه تصویری و عدم وجود صفحه تصویری از مرتبه 10 امیر رهنمای برقی 8701413
ارزیابی روش های مختلف داده جانهی با استفاده از روشهای فازی -------- -------- 8705834
افرازهای هم ارز اسکیم های شرکت پذیر مسطح. امیر رهنمای برقی 8705184
الگوریتم هایی برای حل عددی مدل های جایگزینی بهینه در تجهیزات سرمایه ای محمدرضا پیغامی 8700546
الگوی تکرار سه مرحله ای برای حل معادلات عملگری 4-قوی غیر خطی در قضایای باناخ محمدرضا پیغامی 8701343
انتگرال گیری عددی محمدرضا پیغامی 8701673

1 2 3 ... 10 بعدی