پروژه های دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1385

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
حل معادلات انتگرال فرد هولم نوع دوم با اسفاده از کوادراچه با گروه های چند گانه سیدمقتدی هاشمی پرست 8504044
حلقهای ارمنداریزوتوسع انها شعبان قلندرزاده 8502034
خم مرکزی در برنامه ریزی خطی فریده قریشی 8508013
رویه های دورانی با اغنای میانگین ثابت در فضای مینکومسکنی 3 بعدی فرشته ملک 8502154
زد - پی انتگرال پان شبکه ای مقدار برای توابع ساده وبرای شبکه ای مقدار روی شبکه هاشم پروانه مسیحا 8501354
زنجیرهای وابسته به عناصر جبری روی میدان ارزش هنسلی کمال عقیق 8503034
سرشت نمایی گروه خود ریختی گروههای ساده پراکنده توسط مرتبه عناصرشان علی رضا مقدم فر 8504554
سرشت نمایی گروههای خطی Ln2 توسط طیف انها علیرضا زکایی 8502664
فرم فازی قضیه هان - باناخ هاشم پروانه مسیحا 8504834
فضاهای مدولار وقضایای نقطه ثابت کوروش نوروزی 8503134

قبلی 1 2 3 4 5 بعدی