پروژه های دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1385

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
پروژه فریده قریشی 8508833
پروژه فریده قریشی 8509963
پروژه حسن حقیقی 8511883
پیکر بندی زیر فضاهای خطی از بعد دی درفضای تصویری پی ان حسن حقیقی 8500124
جریانها وفضای پوچ ماتریس وابسته به گراف محمدجواد نیک مهر 8502314
چند جملهایهای متعامد موثر و کاربرد آن در انتگرال گیری عددی سیدمقتدی هاشمی پرست 8500264
حساب بازه ها(آنالیز بازه ای) حسن حقیقی 8511753
حساب فشردگی نرمال دنبالهای در انالیز تغییرات هاشم پروانه مسیحا 8500204
حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی تاخیری فریده قریشی 8501174
حل عددی معادلات نفوذ غیر خطی معکوس با استفاده از روش اختلال همو توپی عظیم امین عطایی 8501514

قبلی 1 2 3 ... 5 بعدی