پروژه های دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1385

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
انتگرال دانیل فازی هاشم پروانه مسیحا 8502044
انرژی یک گراف حسن حقیقی 8511053
بررسی p- گروههای منظم ومتادوری و بدست آوردن محکهایی برای آن علیرضا زکایی 8503824
بررسی تاثیرات به کارگیری چند جمله ایها محمود هادی زاده یزدی 8504414
بررسی روشهای t اسپیلای در درونیابی سطوح دو بعدی حسن حقیقی 8506753
بهینه سازی نیمه معین و کاربرد ان محمدرضا پیغامی 8502164
پایاهای اساسی روی میدان ارزش هتلی کمال عقیق 8503214
پروژه حسن حقیقی 8507203
پروژه فریده قریشی 8507823
پروژه فریده قریشی 8508383

1 2 3 ... 5 بعدی