پروژه های دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1384

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
OD- سرشت پذیری بعضی از Cpp- گروههای ساده کهدر ان p یک عدد اول است -------- -------- 8402864
OD- سرشت پذیری گروههای متناوب که گراف اول همبند دارند -------- -------- 8403814
ارزیابی دترمینان های پیچ مانند ماتریس ها توسط تابع های مولد. فرشته ملک 8407473
استفاده از توابع پایه شعاعی در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی -------- -------- 8403824
انتگرال فازی برای تاوبع یکنوا -------- -------- 8402894
ایده ال وجوه ماکزیمال مجتمع های سادکی و خواص انها -------- -------- 8403804
پروژه فرشته ملک 8406773
پیرامون جواب های تحلیلی و عددی پاره ای معادلات عملگری در فضاهای : Reproducing kernel -------- -------- 8403864
پیش اثر گذارهای موثر در روش اسکپترال چند دامنه ای برای حل عددی معادلات با مشتقات جزیی -------- -------- 8402314
تحدب و نقاط ثابت در فضاهای نرم دار احتمالی -------- -------- 8403784

1 2 3 ... 4 بعدی