پروژه های دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1383

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
41کمنت ت ن 8307494
ازمون گایووشام برای پوچتوانی ت ن 8307694
اصول نظریه اندازه فازی ت ن 8307824
بررسی چند جمله های تحویل ت ن 8307794
بررسی خواص همولوژی ت ن 8307734
بستار انتگرالی جبرها ت ن 8307444
پیاده سازی عددی به روش تقریب ت ن 8307634
چند جمله ایهای تفاضلی ت ن 8307744
روش های شبه طیفی د ر حل عددی ت ن 8307604
گکمم ت ن 8307814

1 2 3 بعدی