پروژه های دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1394

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
استفاده از ساخارین در واکنشهای چند جزئی جهت تهیه ترکیبات فعال بیولوژیک -------- -------- 9427564
استفاده از نفتیل آمین در واکنش های چند جزئی جهت تهیه ترکیبات دارای خواص بیولوژیکی -------- -------- 9405044
اکسایش هوازی هیدروکربن ها در حضور پورفیرین های فلزی تثبیت شده بر روی نانو لوله های کربنی چند دیواره -------- -------- 9405304
بررسی الکتروشیمیایی اسید سالیسیلیک و برخی از مشتقات آنها -------- -------- 9404544
بررسی فعالیت کاتالیزوری پورفیرن های فلزی تثبیت شده بر روی نانو ذرات مغناطیسی سیلیکات دار شده به عنوان کاتالیزور شبه حیاتی -------- -------- 9402884
بررسی فعالیت کاتالیزوری پورفیرین های فلزی تثبیت شده بر روی کیتوسان به عنوان مدلی برای آنزیم سیتوکروم P-450 -------- -------- 9402224
بررسی مورفولوژی و کنترل اندازه ذرات نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم اصلاح شده با یون های فلزات واسطه و پلیمر -------- -------- 9413124
بررسی واکنش سالیسیل آلدیید،آمین نوع اول و ایزوسیانید در جهت تشکیل آمینو بنزو فوران ها -------- -------- 9408744
بررسی واکنش های نوسانی با استفاده از اسپکتروسکوپی ایمپدانس الکتروشیمیایی -------- -------- 9405184
بررسی کارایی و عملکرد سل های خورشیدی بر پایه ی pbs -------- -------- 9401804

1 2 3 ... 4 بعدی