پروژه های دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1394

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
اکسایش هوازی هیدروکربن ها در حضور پورفیرین های فلزی تثبیت شده بر روی نانو لوله های کربنی چند دیواره -------- -------- 9405304
بررسی فعالیت کاتالیزوری پورفیرن های فلزی تثبیت شده بر روی نانو ذرات مغناطیسی سیلیکات دار شده به عنوان کاتالیزور شبه حیاتی -------- -------- 9402884
تهیه و کاربرد کاتالیست کمپلکس پالادیم (II) با لیگاند کریپتوفیکس -5 در برخی از واکنشهای جفت شدن -------- -------- 9405864
سنتز ،شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیزوری پورفیرین های فلزی تثبیت شده بر روی گرافن اکسید -------- -------- 9405734
کاربرد پالادیم (II) با کاربن های هتروسیکلی قلاب شده بر روی بستر پلی استایرن((Ps-NHC-Pd (II) در واکنشهای جفت شدن -------- -------- 9403824