پروژه های دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1393

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
استفاده از روش های طراحی آزمایش به منظور بهینه سازی پارامترهای موثر بر استخراج و اندازه گیری Pb,cd,cr با استفاده از نانو کامپوزیت مغناطیسی اصلاح شده و اسپکترومتری جذب اتمی شعله -------- -------- 9308934
استفاده از نوکلئوفیل ها در انجام واکنش حلقه زایی مشتقات N- استخلافی -2- آلکین آمید -------- -------- 9305964
استفاده از کمومتریکس و جاذب نانو ساختار به منظور اندازه گیری اسپکتروسکوپی برخی یون های فلزی -------- -------- 9307254
الکتروسنتز و بررسی خواص کاتالیستی و الکتروشیمیایی نانو کامپوزیت های پلیمرهای هادی با اکسیدهای فلزی و گرافن -------- -------- 9303504
اکسایش سولفیدها و رنگ ها در حضور پورفیرین های منگنز (III) و آهن (III) تثبیت شده روی نانو لوله های کربنی عامل دار -------- -------- 9306234
اکسایش فتوکاتالیزوری ترکیبات آلی در حضور حساس کننده های پورفیرینی -------- -------- 9306524
بررسی اثر واکنشگر کمپلکس کننده بر مورفولوژی و کنترل رشد بلور در سنتز نانو هیدروکسی آپاتیت -------- -------- 9301944
بررسی رفتار خوردگی استیل با استفاده از پوشش های آلی فلزی در محلول های مختلف -------- -------- 9307514
بررسی و مطالعه اثر افزودنی به سل CuS/PbS برای افزایش اثر نوری -------- -------- 9305764
بررسی و مطالعه کاتالیستی الکترود اصلاح شده با پورفیرین -------- -------- 9303044

1 2 3 ... 4 بعدی